TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI
TÜRK EDEBİYATI 40 SORULUK DENEME
TÜRK EDEBİYATI 40 SORULUK DENEME  İndirmek için tıklayınız

üye olanlar online çözebilir.


 

1.Aşağıdakilerin hangisinde yazar, romanı ve roman kahramanı eşleştirilirken bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Halit Ziya              Aşk-ı Memnu           Bihter

B)   Mehmet Rauf        Eylül                      Süreyya

C) R. M. Ekrem            Araba Sevdası         Bihruz Bey

D) Reşat Nuri  Güntekin   Çalıkuşu                Feride

E) Ziya Gökalp                 Yaban                   Ahmet Celal

 

 

 

 

 

2.   Yunanlıların İzmir'e girmesiyle başlayan milli şahlanışın önde gelenlerindendir. Fatih ve Sul­tanahmet mitinglerindeki ateşli konuşmalarıyla tanınır. Kurtuluş Savaşı'na katılan ilk aydın ka­dınımızdır. "Ateşten Gömlek" romanı o günleri anlatır.

Bu parçada sözü edilen yazarımız aşağıda­kilerden hangisidir?

A)   Kerime Nadir

B)   Halide Nusret Zorlutuna

C)   Şukufe Nihal

D)   Halide Edip Adıvar

E)   Afet İnan

 

 

 

3.    Ününü "Çalıkuşu" romanıyla kazanan — Milli edebiyat akımından etkilenen sanatçılardandır. Çalıkuşu'nun konusu hüzünlü bir aşk hikâyesi­dir. Romanda Feride adındaki genç bir öğret­menin, Anadolu köylerinde karşılaştığı olaylar, insanlar ve Kâmuran'a karşı duyduğu sonsuz aşkı anlatılır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Halide Edip    B)Halit Fahri     C) Refik Halit         

         D) Reşat Nuri        E) Yakup Kadri

 

4.   Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Refik Halit Karay – Bugünün Saraylısı

B)   Yakup Kadri – Panorama

C)   Reşat Nuri – Anadolu Notları

D)   Ziya Gökalp – Sözde Kızlar

E)   Orhan Seyfı Orhon – Fırtına ve Kar

 

 

 

 

 5.Hikâyeciliği bizim edebiyatımızda meslek hali­ne getiren odur. Dil, kuruluş, anlatım ve getirdi­ği konular açısından hikâyeciliğimize çağdaş değerler kazandırdı. Maupassant tarzı (olay) hi­kâyeciliğini benimser. Konularını gözlemlerin­den, halk fıkralarından, Peçevi, Naima, Ham­mer gibi tarihçilerin eserlerinden alır. Örneğin "Başını Vermeyen Şehit" hikâyesini Peçevi Ta­rihi'nden almıştır.Bu parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Sait Faik Abasıyanık

B)   Halit Ziya Uşaklıgil

C)   Ömer Seyfettin

D)   Ali Canip Yöntem

E)   Reşat Nuri Güntekin

 

 

 

 

6.Yakup Kadri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Eserlerinde mükemmel bir teknik görülür, karakterleri başarıyla canlandırır.

B)   İlk eserlerinde de mistik bir hava sezilir.

C)   1916'dan sonra yurt gerçeklerini ve milli duyguları işlemiştir.

D)   Düşünceye ve teze dayanan eserler de yazdı.

E)   Adalet, hürriyet, hak gibi kavramları ilk o kullandı.

 

7.— roman, hikâye, deneme, makale, anı ve mensur şiir türünde eserler vermiştir. Yazı ha­yatına Fecr-i Âti topluluğunda romantik hikâye ve mensur şiirle başlayan sanatçı bu topluluk dağıldıktan sonra, Milli edebiyat içinde yer al­mıştır. Asıl şöhretini "Kiralık Konak" ve "Yaban" adlı romanlarıyla kazanmıştır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Yakup Kadri               B) Reşat Nuri Güntekin

 C) Refik Halit Karay     D) Halide Edip Adıvar

  E) Ömer Seyfettin

 

 

 

 

 

8.  Reşat Nuri'nin aşağıdaki eserlerinden han­gisinin türü ötekilerden farklıdır?

A) Çalıkuşu                             B) Dudaktan Kalbe

C) Yaprak Dökümü                D) Acımak

E) Hançer

 

 

 

 

 

9.Aşağıdakilerden hangisi "Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul'un ortak özelliği değildir?

A)   Aynı edebi topluluğa bağlıdırlar.

B)   Türkçülük ideolojisinden etkilenmişlerdir.

C)   Eserlerinde halkın anlayacağı sade bir dil kullanmaya çalışmışlardır.

D)   Aruz veznini Türkçeye başarıyla uygula­mışlardır.

E)   Şiir türünde birçok yapıt kaleme almışlardır.

 

 

 

 

 

 

 10.  –    Türkçe karşılıkları olan yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

–     Asıl Türk edebiyatı, Halk edebiyatıdır.

–     Halkın kullanıp benimsediği kelimeler Türk­çe kabul edilmelidir.

–     Hece vezni, milli vezin haline getirilmelidir. Bu görüşler aşağıdaki edebiyat dönemlerin­den hangisiyle en çok ilgilidir?

A)   Tanzimat edebiyatı

B)   Milli edebiyat

C)   Fecr-i Âti edebiyatı

D)   Servet-i Fünun edebiyatı

E)   Halk edebiyatı

 

 

11.   I.    Tevfik Fikret II.  Cenap Şahabettin III.   Mehmet Rauf V.  Ali Canip Yöntem V.    Hüseyin Cahit Yalçın Yukarıda sıralanan sanatçılardan hangisi bağlı bulunduğu edebiyat topluluğu yönüy­le diğerlerinden farklıdır?

A) I.           B) ll.           C) lll.        D) IV.        E)V.

 

 

 

12.  I.    Şiir, sözle müzik arasında sözden çok mü­ziğe yakın olmalıdır.

II.    Şiir, ulusal ölçümüz olan hece ölçüsüyle ya­zılmalıdır.

III.   Kafiyenin kulak için olduğu ilkesi benimsen­melidir.

IV.   Konuşmada İstanbul Türkçesi esas alınma­lı, milli konulara eserlerde ağırlık verilmeli.

V.    Sone, terza rima ve serbest müstezat gibi Batılı nazım şekilleri kullanılmalıdır.

Yukarıda sıralananlardan hangi  ikisi milli edebiyatın özelliğidir?

A) I. ve II.       B) I. ve III.           C) II. ve IV.

D) III. ve IV.             E) III. ve V.

 

 

 

 

 

13.   Ömer Seyfettin'e göre: "Sanatçı, konularını ger­çek hayattan almalı, milli şuuru kuvvetlendirip top­lumun aksayan yönlerini ortaya çıkarmalıdır." Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisi, Ömer Seyfettin ile aynı anlayıştadır?

A) Ahmet Haşim           B) Yahya Kemal Beyatlı

C) Tevfik Fikret             D) Cenap Şahabettin

E) Ali Canip Yöntem

 

 

14.(I) 1911'de Selanik'te çıkarılan Servet-i Fünun dergisinde buluşan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp, "Milli Edebiyat Akı­mımın öncüsü kabul edilir. (II) Yazı dilinde aşı­rıya kaçmadan bilinçli bir sadeleşmeye gidilip Arapça ve Farsçanın Türkçeye etkisi azaltıldı.

(III)  Konu olarak Balkan, I. Dünya ve Kurtuluş Savaşları'nın memlekete etkileri ele alınmıştır.

(IV) Anadolu tümüyle kucaklanmaya çalışılmış­tır. (V) Aruz yerine hece tercih edilmiş, koşma nazım biçimi yaygın olarak kullanılmıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gisinde, Milli edebiyat'la ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A)I.           B) II.           C) III.      

 D) IV.        E)V.

 

 

 

 

15.  Aşağıdaki  sanatçı / eseri / bağlı olduğu topluluğu eşleştirmelerin hangisinde yan­lışlık yapılmıştır?

A)   Mehmet Emin Türk Sazı        Milli Edebiyat

B)   Namık Kemal   İntibah            Tanzimat

C)   Ahmet Haşim   Göl Saatleri    Fecr-i Âti

D)   Ziya Gökalp     F orsa               Milli Edebiyat

E)   Cenap                Tiryaki             Servet-i     

       Şahabettin       Sözleri                 Fünûn

 

 

 

16.   I.    Ömer Seyfettin

II.    Fuat Köprülü

III.   Ziya Gökalp

Yukarıda adları verilen sanatçıların ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Hem roman hem öykü yazmaları

B)   Nazmı nesre yaklaştırmaları

C)   Aruz veznini Türkçeye başarıyla uygulamaları

D)   Aynı edebi topluluğa mensup olmaları

E)   Osmanlıcılık akımının öncüleri sayılmaları

 

 

17.Önceleri Fecr-i Âti topluluğunda bulunmuş olan —, Tarih ve edebiyat alanında batılı görüşe sa­hiptir. "Türk edebiyatı Tarihi" en önemli yapıtıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)   Fuat Köprülü

B)   Şemsettin Sami

C)   Ahmet Hikmet Müftüoğlu

D)   Nihat Sami Banarlı

E)   Ziya Gökalp

 

 

 

18.— Milli edebiyat akımının tanınmış romancısı ve hikâyecisidir. Ünlü Sultanahmet mitingi ile adını duyurdu, bizzat Milli Mücadele içinde yer aldı. Romanlarında Kurtuluş Savaşını işledi. Özellikle -— adlı romanda Kurtuluş Savaşı'nı canlı bir şekilde tasvir etti. Eserlerinde roman kahramanlarını daha çok kadınlar arasından seçen yazar, karakter bulmakta oldukça başarı­lıdır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sıra­sıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)   Reşat Nuri – Yaprak Dökümü

B)   Yakup Kadri – Yaban

C)   Halide Edip – Ateşten Gömlek

D)   Kemal Tahir – Yorgun Savaşçı

E)   Ahmet Hamdi – Huzur

 

19.    I.    Yakup Kadri – Kiralık Konak

II.    Tarık Buğra – Küçük Ağa

III.   Halide Edip – Vurun Kahpeye

IV.   Kemal Tahir – Devlet Ana

V.    Reşat Nuri – Çalıkuşu

Yukarıda adları ve yazarları verilen roman­lardan hangisi, yanlış Batılılaşmanın toplum ve aileüzerindeki yıkıcı etkilerinden söz eder?

A)l.           B) II.           C)lll.        D) IV.        E) V.

 

 

 

20.    –    Dilde yalınlaşmaya gidilmeli.

–    Şiirler, ulusal ölçümüz olan heceyle yazılmalı.

–    Türk dilini ve tarihini araştırma çalışmaları­na ağırlık verilmeli.

–     Konuşma dili yazı dili hâline getirilmeli. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki düşün­celeri savunan sanatçılardan biri olamaz?

A)  Mehmet Emin Yurdakul

B)   Tevfik Fikret

C)   Ömer Seyfettin

D)   Ziya Gökalp

E)   Ali Canip Yöntem

 

 

 

 21.    Mehmet Emin Yurdakul,  (I) Genç Kalemler  (II) dergisinde baş yazarlık yapmış  (III) makaleleriyle Ziya

Gökalp ve Ömer Seyfettin (IV)  ile birlikte Milli edebiyat (V)akımının öncülüğünü yapmıştır. Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.          B) II.          C) III.        D) IV.        E) V.

 

 

 

 

 

22.    (I) Milli edebiyat sanatçılarının temel ilkesi hal­kın anlayabileceği sade bir dille yazmaktı. (II) Selanik'te yayımlanan "Genç Kalemler" der­gisi bu sorunu ele almıştı. (III) Dergi Ali Canip, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin tarafından çıkarıl­mıştı. (IV) Bu dergide Ali Canip'in kaleme aldığı "Yeni Lisan" adlı bir yazı dizisi başladı. (V) Böy­lece terimsel anlamda "memleket edebiyatı" çığrı açıldı.

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I.          B) II.          C) III.       D) IV.        E)V.

 

 

 

 

 

23.    Aşağıdakilerden hangisi, Ömer Seyfettin'in eseri değildir?

A)   Başını Vermeyen Şehit

B)   Memleket Hikâyeleri

C)   Falaka

D)   Efruz Bey

E)   Pembe İncili Kaftan

 

 

 

 

 

 24.    Aşağıdakilerden hangisi, Yakup Kadri ile Fuat Köprülü arasındaki ortak bir özelliktir?

A)   Tarih alanında başarılı eserler vermeleri

B)   Fecr-i Âti ve Milli edebiyat içinde yer almaları

C)   Şiir türünde eserler yazmaları

D)   Roman alanında başarılı olmaları

E)   Sanat için sanat anlayışını benimsemeleri

 

 

 

 

 25.    Ününü Feride adlı genç bir kızın Anadolu'nun değişik köy ve kasabalarında öğretmenlik ya­parken başından geçenleri anlattığı — adlı ro­manla kazanan Reşat Nuri Milli edebiyat akı­mından etkilenen sanatçılardandır. Eserlerinde yanlış batılılaşma anlayışını, batıl inanışları, yurdun çeşitli yerlerindeki hayat sahnelerini iş­lemiştir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Çalıkuşu                         B) Dudaktan Kalbe

C) Acımak                           D) Değirmen

E) Damga

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Ona göre şiirin tek gayesi güzelliktir. Şiir ahlaka da mantığa da hizmet etmek zorunda değildir. Şiirin tek gayesi güzellik, insan ve tabiattır. Böylece “Güzel olan her şey” şiirin konusu olmuştur. Hissi, hayali ve fikri olmak üzere üç tür güzellik düşünür. Şiirin özel bir dile sahip olması gerektiğini savunur. İlk şiirlerini yazdığı Nağme-i Seher (1871) Divan nazmından hareket etmiş olduğunu görmekteyiz. Onda da diğer şairlerde olduğu gibi yeni bir arayış içinde olduğunu görmekteyiz nitekim bunu Yadigar-ı Şebab’ta görebiliriz. Dilin sanatkârane olduğunu ve konuşma dilinden farklı olduğunu görüyoruz. Şiirlerinde asıl konu aşk ve tabiattır.

 

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-   Abdülhak Hamid Tarhan

B-   Recai-zade Mahmud Ekrem

C-   Namık Kemal

D-   Cenab Şahabeddin

E-    Tevfik Fikret

 

 

 

27.Son devrin Türk Romancıları arasında onu da sayabiliriz. Uzun süreli memurluk yapmış ve bu memurluklarında Anadolu’yu yakından tanımıştır. Millî, mücadeleye yardım ettiği için İstanbul hükümeti tarafından idama mahkum edilmiştir.1908 den sonra yayınlamaya başladığı hikaye ve romanlarında dil ve üslup bakımından servet-i Fünun etkisinde olduğu görülür. Ferdi temalar rı işleyen sanatçı aynı zamanda Tanzimat döneminde başlamış olan köy hatı temasını “Küçük Paşa” adlı romanında ferdi tema dışına çıktığını görmekteyiz. Taşradaki memurluk hayatında realist gözlemlerini taşıyan köy hayatının bütün özelliklerini işleyen bu romanda 2. Dünya savaşından sonra büyük rağbet kazanmış köy romanlarının ilk başarılı eseri diyebiliriz.

 

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Raif Necdet Kestelli

B-Müfide Ferid Tek

C-Halide Nusret Zorlutuna

D-Ebubekir Hazım Tepeyran

E- Şukufe Nihal

 

 

 

28- Bu topluluk Türk Edebiyatında ilk beyanname ile kurulması ve ilk edebi topluluk olması dışında Türk Edebiyatını pek etkilememiştir. Bu topluluk kendilerini geçmişe bakmak yerine, geleceği temsil etmek istediklerini söylerler. Bu topluluğun başkanlığında beyannameye baktığımızda Celal Sahir olduğunu görüyoruz. Beyannameye baktığımızda edebiyatımıza yenilik getirmek yerine batı ile sıkı ilişkiler içinde olmak istedikleri anlaşılıyor.

Yukarıda sözü edilen Topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Genç Kalemler

B-Edebiyat-ı Cedide

C-Tanzimat 1. Dönem

D-Fecr-i Ati

E-Tanzimat 2. Dönem

 

 

29-Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminde yalnızca mizah ve hicivle uğraşanlar arasında yer almaz?

 

A-Neyzen Tevfik Kolaylı

B-Şukufe Nihal

C-Halil Nihad Boztepe

D-İhsan Hamami

E-Hüseyin Rıfat Işıl

 

 

30-Son dönemin önemli romancılarından biridir. Kahire’de doğan sanatçı 1. Dünya savaşının sonuna kadar yazdığı hikâye ve makalelerini Servet-i Fünun, Resimli Kitap,Rübab ve Yeni Mecmua gibi dergilerde yayımladı. Fecr-i Atide bulunduğu dönemlerde topluluğun bütün görüşlerini benimseyen sanatçının tamamıyla ferdiyetçi görüşü bulunurken Balkan Harbinden sonra “sanat için sanat ”anlayışının doğru olmadığına inanmıştır. Bir dönen Yahya Kemal ile Nev-Yunanilik çığır açmayı düşündüğü de görülmektedir. Türk Sosyal yaşayışı onun eserlerinde başlıca temalardır. Eserlerinde Tanzimat’tan Cumhuriyet dönemine kadar sosyal yaşayışı çeşitli tarihi devirlerdeki safhaları ve meseleleri canlandırmaya çalıştığını görmekteyiz.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Refik Halid Karay

B-Halide Edip Adıvar

C-Hüseyin Rahmi Gürpınar

D-Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E-Reşat Nuri Güntekin

 

 

31.Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım şekillerinden biri değildir?

A-İlahi

B-Varsağı

C-Kıta

D-Şathiye

E-Deme

 

32. Aşağıdakilerden hangisi Rubainin bir özelliği değildir?

 

A-Uyak düzeni axax şeklindedir.

B-Felsefi ve tasavvufi konularda düşünceler içerir.

C-Rubai de mahlas söylenmez.

D-Türk Edebiyatında Yahya Kemal en önemli temsilcisidir.

E-Anlam yoğunluğu vardır.

 

 

 

 

 

33. Aşağıdakilerden hangisinde açıklama parantez içi ile uyumlu değildir?

 

A-Dünya Edebiyatında ilk modern roman ( Cervantes /Don Kişot)

B-Türk Edebiyatında ilk postmodern roman (Oğuz Atay/ Tutunamayanlar)

C-Dünya Edebiyatında ilk psikolojik roman (Mademe De La Fayatte /Princecesse De Claves )

D-Dünya Edebiyatında ilk realist roman (Gustave Flaubert /Madam Boary)

E-Türk Edebiyatında ilk köy romanı (Nabizade Nazım /Zehra)

 

 

 

 

34-Aşağıdaki eserler dünya edebiyatında anı türü özellik göstermektedir hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A-J.J. Rousseau – İtiraflar

B-Andre Gide- Jurnaller

C-Tolsttoy – İtirafım

D-Stendal – Gördüklerim

E-Varlain – İtiraflar

 

 

35-Aşağıdakilerden hangisi dilekçe kuralları ile ilgili yanlış bilgidir?

A-Ciddi ve ağır başlı yazılmalıdır.

B- Sol alt kısma iletişim bilgileri yazılmalıdır.

C-Konu dışına çıkılmamalıdır.

D-Dilekçe hangi konu için yazılmışsa o konu dışına çıkılmamalıdır.

E- Sanatsal dil kullanılmalıdır.

 

 

 

36-  Eser üç ayrı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Milli Mücadele dönemi bulunmaktadır. Bu bölümde Selma Hanım’ın Milli Mücadeleyi kavrayamadığını ve halkın ilkel yaşamından nefret etmesi daha sonra eşi Nafiz Bey’in etkisiyle bu bakışlarının değiştiğini görmekteyiz. Selma Hanım daha sonra Binbaşı Hakkı Bey ile evlenir ve milli mücadeleye başlar. Hemşirelik yaparak yaralılara yardım eder. Selma Hanım üçüncü evliliğini de Neşet Sabit ile yapar.

 

Yukarıda söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A-Ankara

B-Yaban

C-Panorama

D-Bir Sürgün

E-Hüküm Gecesi

 

 

37-1978 yılında Tarsus’un Çiçekli Köyünde doğdum. İlk ve ortaokulumu burada okudum. Liseyi Tarsus Cengiz Topel lisesinde okudum. Lisans Eğitimimi Çukurova Üniversitesinde yüksek lisansımı Başkent Üniversitesinde yaptım. Devlet kurumlarında memurluk yapıyorum. İşim den dolayı Türkiye’nin birçok yerini dolaştım.

Yukarıda söz edilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A-Deneme

B-Otobiyografi

C-Biyografi

D-Anı

E-Günlük

38-  “1921 yılında Mustafa Nihat Özön yönetiminde çıkarılmaya başlanmıştır. Yahya Kemal derginin başyazılarını yazmıştır. Yazı işleri sorumlusu Mustafa Kutludur.” Bu dergi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Dergâh

B-Papirüs

C-Dost

D-Yaprak

E-Ağaç

 

 

39-  Aşağıdakilerden hangisi edebi bir metindir?

A-   Zamir isim olmadıkları halde ismin yerini tutan kelimelerdir. İsmin görevlerini üstlenebilir.

B-   Su H2O dan oluşur ve 100 derece de kaynar. Su canlı hayatı için önemlidir. Dünyanın dörtte üçü sudan oluşmaktadır.

C-   Kardeşimle ilk defa geldiğimiz bu şehirde tarihi kalıntılardan o kadar etkilendik ki adeta o yılları yeniden yaşamış gibi olduk.

D-   Dünyanın en kalabalık ülkesinden bir de Hindistan’dır. Bu ülke toprak bakımından yedinci büyük ülkedir. Farklı dinlerin bir arada yaşadığı ülke 1 milyar 200 milyon nüfusu vardır.

E-    Volkanlar jeolojik zaman içinde hareket eden ve yeryüzünün şekillenmesinde önemli etkisi olan bir olayıdır.

 

 

40-Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A-İslamiyet öncesi Edebiyat sözlü edebiyattan oluşur.

B-Batı etkisindeki edebiyat Tanzimat edebiyatı ile başlar.

C-İlahi Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı nazım biçimidir.

D-Semai konusuna göre güzelleme, taşlama,   koçaklama, ağıt alarak ayrılır.

E-İlk pastoral şiiri Abdülhak Hamit Tarhan yazmıştır.

 

 

 

Cevap Ana

1E,2D,3D,4D,5C,6E,7A,8E,9D,10B,11D,12C,13E,

14A,15D,16D,17A,18C,19A,20B,21A,22D,23B,24B,

25A 26-B 27- D 28- D 29-B 30-D 31-C 32-A 33-

A 34-D 35-E 36-A 37-B 38-A 39-C 40- A                                                      

 

  
3269 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın