TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT (AYT) 2

SINAVI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 


1-      Sanatçı yaşlandıkça daha iyi ve güzel eserler verir görüşü genel olarak kabul görmüştür. Bu düşünce bana göre doğru değil çünkü …………

Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile devam ettirilirse doğru olur?

A-     Sanatçılar yaşlandıkça bilgilerini unutabilirler.

B-     Sanatçılar adlarını duyurdukları eserleri genelde ilk eserlerdir.

C-     Her eser bir önceki eserdeki kusuru kapatarak yazılır.

D-     Her sanatçı daha iyi eser vermeye çalışır.

E-      Sanatçı zamanla daha iyi eser vermek için çabalar.

 

 

2-      Devletin maddi gücü son derece kötüydü. Nitekim Kırım harbi masraflarını karşılamak için Abdülmecid döneminde dış borçlar bir hayli artmış ve ülkenin karşılaması zor bir sürece girmiştir. Alacaklarını alamayacak duruma geldiğini gören yabancı devletler İstanbul’da kendi temsilciklerini kurmuş ve devletin başlıca gelir kaynaklarına el koymayı kendilerinde hak olarak görmüşlerdir. Bu durum içinden çıkılmaz bir hal alarak bir devletin iç işlerine karışmaya kadar gitmiştir. Bu dönemler de dış borç yapılanmaları yapılmış ve devletin kurtuluşu için çareler aranmaya başlanmıştır.

 

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 

A-     Devletin mali gücü hakkında bilgi

B-     Hangi dönemlerde bu sorunların ortaya çıktığı

C-     Sorumlusunun Abdülmecid olduğu

D-     İç işlere müdahalelerin olduğu

E-      Devletin çözüm aradığı


 3-Sanat yapıtları ve ona yüklenen anlamlar kişiden kişiye değişir. Sanatçı bir şiirde anlatmak istediği duyguları kendince kelimelerle, ressam renklerle, heykeltıraş heykele yüklediği anlatımlarla dile getirebilir. Bunlara bakan ya da okuyan kişiler de kendilerince bir duygu ve anlam yükleyebilir. Yapılan araştırmalarda aynı şiir okunduğunda aynı kişi içinde bulunduğu durum ve zamana göre farklı yorumladıkları görülmüş bu da edebi eserin öğretici metinlerden farklı olduğunu ortaya koymuştur.

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılır?

 

A-     Sanat yapıtları sanatçıya göre değişebilir.

B-     Sanat eserlerinde her defasında farklı yorumlamalar olabilir.

C-     Resim, şiir ve heykelde aynı duyguyla yapılır.

D-     Öğretici metinlerin doğruluğu hiç değişmez.

E-      Sanatsal metinler duygu yoğunluğu olan metinlerdir.

 

 

 

 

 

 

4-Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır?

A-     Hava bugün çok güzel görünüyor.

B-     Bu kitabı okuyan insanlar mutlaka memnun kalmıştır.

C-     Binanın rengi kırmızı olsaydı daha iyi olurdu.

D-     Sinemada kahramanlar daha iyi olabilirdi.

E-      Okulun bahçesi 1200 metre vardır.

 

 

 

5- Elâ gözlerini sevdiğim dilber

      Göster cemalini, görmeğe geldim

      Şeftalini derde derman dediler

      Gerçek mi sevdiğim sormaya geldim

 

Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A-     6+5 duraklı 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B-     Lirik şiir örneğidir.

C-     Çapraz ayaklanmıştır.

D-     Geldim’ler ek halinde  rediftir.

E-      Cinaslı uyak vardır.

 

 

 

 

6-  1- Benî  candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı  âhımdan  murâdım  şem’i yanmaz mı

 

2-Değildim ben  sanâ mâil sen etdin aklımı zâil
Bana ta’n eyleyen gaafil senî görgeç utanmaz mı

3- Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bû ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

4-Kamû  bîmârınâ cânan devâ-yî derd eder ihsan
Niçin kılmaz manâ derman menî bîmâr sanmaz mı

 

Yukarıdaki gazelin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

 

A-1-3-2-4

B-1-4-2-3

C-3-1-4-2

D-2-3-1-4

E-4-1-2-37-Aşağıdakilerden hangisinde parantez içinde verilen edebi sanat yanlıştır?

 

A-     Bir ah çeksem dağı taşı eritir. (Abartma)

B-     İnci gibi dişleriyle gülümsüyor. (Benzetme)

C-     Hangi dağda bulsam ben o maralı? (İstiare)

D-     Bülbül, “Senin nazını çekemem…” diyordu. Güle. (Kişileştirme)

E-      Leyla’mı buldum sandım. (Hüsnütalil)

 

 

 

 

8-Aşağıdakilerden hangisi deneme için yanlıştır?

A-Öğretici metindir.

B-Kişisellik yoktur.

C-Kanıtlama zorunluluğu yoktur.

D-Her konuda yazılabilir.

E-Konunun uzmanı olmak zorunda değildir.

 

 

 

 

9-Aşağıdakileren hangisi Türk destanı değildir?

 

A-     Yaradılış Destanı

B-     Göç Destanı

C-     Oğuz Kağan Destanı

D-     Gılgamış Destanı

E-      Ergenekon Destanı

 

 

10-Aşağıdaki motiflerden hangisi Türk Destanlarında kullanılmamıştır?

 

A-Işık

B-Ağaç

C-Ejderha

D-At

E-Mağara

 

 

 

 

 

 

 

 

11-Aşağıdakilerden hangisi Göktürk Kitabeleri ile ilgili yanlış bilgidir?

A-Bilge kağan,Kültiğin kağan ve Yollug Tigin adına dikilmiştir.

B-38 harften oluşur.

C-İlk kez 1893 yılında W.Thomsen tarafından okunmuştur.

D-Taşlar üzerine yazılan ilk Türk tarihidir.

E-Çinlilerle yapılan savaşlar anlatılır.

 

 

 

 

 

 

12-Bektaşi ozanların yazdığı tasavvufi şiirlerdir. Çoğunlukla Vahdet-i Vücut felsefesi işlenir. Hz. Muhammed ve Hz. Ali övgüleri de yer alır. Kalendere ve alaycı bir anlatım da söz konusudur. Dörtlük sayısı 3-7 arasındadır.

Yukarıda sözü edilen Tür aşağıdakilerden hangisidir?

A-Deme

B-İlahi

C-Şathiye

D-Nefes

E-Nutuk

 

 

 

 

 

13- Bu akım Sigmund Freud’dan etkilenmiştir. Gerçeküstücülük olarak da bilinir. Andre Breton tarafından orta atılmış bir akımdır. Hipnoz edilmiş kişilere şiirler söyletmişlerdir. Çünkü onlara göre şiir rüya, sayıklama, kendinden geçme gibi aklın denetimi dışında yazılır. Bilinçaltının dışa vurumudur.

Yukarıda sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Empresyonizm

B-Fütürizm

C-Ekspresyonizm

D-Sürrealizm

E-Egzistansiyalizm

 

14- 1- Anlam kapalılığı söz konusudur.

2-Söz ve anlamdan daha çok anlama önem verme vardır.

3-   Dili çok ağır süslü zor anlaşılır bir dildir.

4-  Soyut kavramların ağırlıklı olduğu bir akımdır.

5- Aydınlı Visali,Edirneli Nazmi ve Tatavlı Mahremi önemli temsilcisidir.

 

Yukarıda Sebk-i Hindi (Hindu) ile ilgili hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A-     1

B-     2

C-     3

D-     4

E-      5

15-Tanzimat döneminde eski şiirin temsilcisi olarak bilinir. Türk edebiyatında ismi 1980 den sonra duyulmaya başlamış ve eski-yeni çatışmasıyla üne kavuşmuştur. Eski nazmı iyi bilen sanatçı, Batı etkisiyle yazdığı şiirlerden daha çok eski şiir örnekleri vermiştir. Aydın bir aileye mensup olmaması, yetişmesi döneminde İstanbul’un aydın kesiminden uzak olması, Fransızcayı geç öğrenmesi, Batı edebiyatı ile geç tanışması onu eski edebiyata itmiştir. Şerare, Füruzan ,  Sünbüle  önemli eserleridir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Abdülhak Hamid Tarhan

B-Ziya Paşa

C-Muallim Naci

D-Ahmed Midhat

E-Samipaşa zade Sezai

16-Bu şiir anlayışında estetik zevk verme anlayışı vardır. Sanat için sanat anlayışı olan bu akım Valerin’in şiir dili her şeyin üstünde olmalı anlayışı ve Divan edebiyatından etkilenmiştir. Biçime önem verilen anlayışta bireysel konular işlenmiş, kendilerine özgü imgeler kullanılmış ve sembolizm akımından etkilenilmiştir.

Yukarıda sözü edilen Edebiyat anlayışı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A-İkinci Yeniciler

B-Öz Şiir Anlayışı

C-Maviciler

D-Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

E-Yedi Meşaleciler

 

 

 

 

17-Aşağıdaki eserlerden hangisi Behçet NECATİGİL’e ait değildir?

A-Kapalı Çarşı

B-Sevgilerde

C-Evler

D-Lamelif

E-Eski Toprak

 

 

 

18-Edebiyatla ilk teması 1880-1890 yılları arasında her şair gibi klasik edebiyat tesiri ile ilk denemeler yazarak başlamıştır.1894’e kadar üslup bakımından birçok şairden etkilenmiş bu tarihten sonra ise kendi üslubunu bulmuştur. Hasta Çocuk manzumesi ile ilk başarıyı elde etmiştir. Aynı yıl Seza adlı şiiri ile başarısını pekiştirmiştir. Onun sanat anlayışını iki aşamada görmek mümkündür. İlk dönemlerde ‘Sanat için Sanat anlayışına uygun şiirler yazdığını ve bu şiirlerde başlıca tema olarak “aşk “ görmekteyiz. Buna örnek olarak “Seninle, İlel-ebed, Leyli Veda “vs. gösterebiliriz. Daha sonraki dönemlerde ise sosyal konulara yöneldiğini görmekteyiz. Ana tema olarak “Hürriyet, Medeniyete görmekteyiz. Buna örnek olarak “Gökten Yere” adlı eserini verebiliriz.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Tevfik FİKRET

B-Cenap ŞAHABEDDİN

C-Recai-Zade Mahmut EKREM

D-Namık Kemal

E-İbrahim ŞİNASİ

 

 

 

 

 

 

 

 

19- Mümtaz’ın hafızasında derin izler bırakan olaylar babasının öldürülüşü ve evlerinin yanması ile başlar. Bunun üzerine annesiyle birlikte doğup büyüdüğü yerden ayrılırlar. Mümtaz Annesini kaybedince kendisini bir boşlukta hisseder. Galatasaray Lisesi’nde öğretmen olan ihsan ve karısı Macide Hanım’ın yanında kalır. Ona hem anne hem baba olurlar. Mümtaz Galatasaray lisesini bitirince Avrupa’ya gider ve eğitimini orada tamamlar.

     Mümtaz ada vapurunda yolculuk yaparken Nuran’la tanışır. Birbirlerinden çok hoşlanırlar. Nuran kocası kendisini aldattığı için kocasından ayrılmış bir kadındır. Nuran’ın kızı Mümtaz’dan hoşlanmaz. Mümtaz Nuran’la evlenmek ister ama Nuran çok istekli değildir, çünkü erkeklere olan güvenini kaybetmiştir. Evlenmek için hazırlık yaparlarken Nuran’ı eskiden beri seven Suat’tan mektuplar gelmeye başlar. Nuran’dan karşılık göremeyen Suat intihar eder. Bu durumdan kendilerini sorumlu tutarlar ve ayrılırlar daha sonra Mümtaz Nuran’ın eski eşiyle barıştığını öğrenir.

Yukarıda özeti verilen kitap aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-     Bedel 

B-     Eski Hastalık

C-     Huzur

D-     Hüküm Gecesi

E-      Kayıp Aranıyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20- Geldi asker derilüp âlâya

 Nitekim cûlar akar deryaya

 

Oldı gitdikçe ziyâde ordu

Döndi âdem denizine o sû

İçerik özellikleri dikkate alındığında yukarıdaki beyitler aşağıdakilerden hangisinden alınmış olabilir?

A-Pendname

B-Gazavatname

C-Surname

D-Tezkire

E-Sefaretnameler21- Fransız edebiyatının romantik sanatçısıdır. Romantizmin en ünlü sanatçılarındandır.

  • Roman, şiir ve tiyatro türünde genelde eser vermiştir.
  • “Cromwell” adlı eserinin ön sözünde Romantizm akımının kurallarını vermiştir.
  • Şiirlerinde özgürlük, doğa, vatan, insan sevgisini işlemiştir.
  • Eserlerinde Fransız toplumunun çeşitli dönemlerini işlemiştir.
  • İyi ve canlı bir dili kullanmıştır.

Yukarıda söz edilen batı edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A- Michel de Montaigne

B- Pierre Corneille

C-Jean Racine

D-Moliere

E-Victor Hugo

*Fransız dili ve edebiyatı bölümünü bitirdi.

*İlk romanı “ Ölmeye Yatmak” tır.

*eserlerinde toplumun çalkantılı ve bireyler üzerindeki etkilerini işlemiştir.

*Eserlerinde iç monolog ve geriye dönüşler ve ayrıntıları değerlendirmek gibi başarılarıyla dikkat çekmiştir.

*Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi, Üç Beş Kişi önemli diğer romanlarıdır.

 

22-Yukarıda sözü edilen Kadın sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-Canan Tan

B-Adalet Ağaoğlu

C-Nezihe Meriç

D-İnci Aral

E-Buket Uzuner

 

 

23-Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık’a ait değildir?

 

A-Mahalle Kahvesi

B-Lüzumsuz Adam

C-Yaz Yağmuru

D-Havuz Başı

E-Kayıp Aranıyor

 

 

 

 

 

24-Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig için yanlış bilgidir?

A-İslami dönemin bilinen ilk eseridir.

B-Mesnevi nazım biçimindedir.

C-Kişilere ve topluma ahlaki ders verir.

D-Siyasetname örneği sayılabilir.

E-Eserin sonunda Türklerin yaşadığı bölgeleri gösteren bir harita bulunur.

 

 

 

25-“Felsefi ve didaktik şirin öncüsü sayılır. Şiirlerinde hikmetli sözlere yer verdiği görülür. Eserlerinde devleti, toplumu ve sosyal hayatı eleştiren şair Sade bir dil kullanmıştır. Hayrabat, Tuhfetül Harameyn önemli eserleridir.

Yukarıda sözü edilen Divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Nergisi

B-Nef’i

C-Hayali

D-Nabi

E-Şeyhi

 
1 B 
2 C
3 B
4 E
5 E
6 B
7 E 
8 B
9 D
10 C
11 A
12 D
13 D
14 E
15 C
16 B
17 D
18 A
19 C
20 B 
21 E
22 B
23 C
24 E
25 D

  
1972 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın